Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Pedagoginis psichologinis gebėjimų įvertinimas atliekamas vaikams nuo 3 iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo ugdymo ar specialioje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir ugdomiems mokyklose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus.

 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS

 

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ir įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas. Specialistai susipažins su ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pateikta dokumentacija, mokinio pedagogine charakteristika, sveikatos pažyma, mokinio klasės darbų sąsiuviniais (matematikos, lietuvių kalbos). Specialusis pedagogas įvertins skaitymo, skaičiavimo ir rašymo įgūdžius, bendrąsias žinias. Logopedas išsiaiškins vaiko kalbos vystymosi ypatumus, skaitymo ir rašymo sutrikimus. Psichologas įvertins intelektinius gebėjimus bei jų  ypatumus, atskleis mokinio galias ir sunkumus.  Tėvai (globėjai), mokytojai, kiti lydintys asmenys bus konsultuojami jiems rūpimais klausimais, supažindinami su vertinimo rezultatais.

  •  Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliekamas, kuomet kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl ugdymo sunkumų  (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, Tarnybos direktoriui pateikdami prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.
  • Mokinio, ugdomo ikimokyklinėje ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje, specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Tarnyboje, atlikus pirminį įvertinimą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka:

 Išankstinė registracija telefonu arba atvykus į Tarnybą (suderinamas ir paskiriamas asmens vertinimo laikas).

Pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui būtina pristatyti šiuos dokumentus:

  •  mokinio stebėjimo kortelę (ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1 priedas);

  • anketą (2 priedas);

  • Vaiko gerovės komisijos pažymos „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio  įvertinimo“ (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

  • išrašą iš vaiko medicininių dokumentų (jei vaikas turi sveikatos problemų);

  • neįgalumo pažymėjimą (jei buvo nustatytas neįgalumas);

  • tėvų sutikimą (6 priedas);
  • gimimo liudijimo kopiją;
  • mokinio rašto darbus (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai).

Pakartotinis specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliekamas:

•   jei mokyklos Vaiko gerovės komisija nori patikslinti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, lygį, programos pritaikymą;

•   jei tai buvo nurodyta pirminiame vertinime;

•   dėl pakartotinio įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir savo iniciatyva.

Pakartotiniam specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui būtina pristatyti šiuos dokumentus:

•     mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (3 priedas);

•     sutikimą (6 priedas);

•     Vaiko gerovės komisijos pažymos „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo“ kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (5 priedas);

•     išrašą iš vaiko medicininių dokumentų (jei vaikas turi sveikatos problemų);

•     neįgalumo pažymėjimą (jei buvo nustatytas neįgalumas);

•     mokinio rašto darbus (lietuvių kalbos, matematikos kontroliniai ir klasės darbai, piešiniai);


Vertinimas vyksta Tarnyboje (atskirais atvejais, mokyklai ir Tarnybai susiderinus, vertinimas gali vykti mokykloje, o esant žymiai ribotam mokinio mobilumui –  jo namuose).
Atliktas vertinimas aptariamas su tėvais (globėjais, rūpintojais), ugdytojais.
Vertinimui mokiniai/vaikai turi atvykti lydimi tėvų (globėjų) arba mokytojų.

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas:  2022-10-18  13:21

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?