Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Tarnyba padeda spręsti rūpimus klausimus, susijusius su vaiko ugdymu, asmenybės raidos problemomis. Pagalbos gali kreiptis mokiniai, jų tėvai bei mokytojai. Specialistai kompleksiškai įvertina vaiko raidos ypatumus, atlieka išsamų pedagoginį psichologinį mokinio vertinimą, įvardija mokymosi sunkumų priežastis, parengia atlikto vertinimo išvadą, mokytojams ir tėvams teikia rekomendacijas dėl tolesnio vaiko ugdymo – ugdymo programos pritaikymo, mokyklos pasirinkimo.

 Psichologas teikia psichologinę pagalbą vaikams nuo 3 iki 18 metų (21 metų, jei mokosi pagal specialiojo ugdymo programą), jų tėvams, globėjams bei mokytojams.
 
   

Psichologo veiklos kryptys

  • Vertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
  • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.
  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
  • Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei - su kitomis institucijomis.
  • Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
  • Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.


Specialiojo pedagogo veiklos kryptys
    
     Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) įvertinimą, nustato   
     jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms. 
     Konsultuoja vaikus, tėvus, pedagogus specialiojo ugdymo klausimais.

     Vertina ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų atitiktį amžiui.
     Vertina akademinių pasiekimų lygį, atitiktį ugdymo programoms.
     Kartu su komanda parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
     Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su moksleiviu.
     Konsultuoja tėvus, kaip namuose padėti vaikui.
     Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikiama specialioji   
     pedagoginė pagalba.
     Teikia metodinę pagalbą mokykloms.
     Konsultuoja pedagogus pritaikytų, individualių programų rengimo klausimais.
     Konsultuoja specialiuosius pedagogus dėl specialių darbo būdų taikymo. 
    Konsultuoja mokyklų vaiko gerovės komisijas dėl organizacinių 
    klausimų,    dokumentacijos pildymo. 
    Veda seminarus, skaito pranešimus specialiojo ugdymo klausimais. 
    Renka duomenis apie specialiųjų poreikių moksleivius Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose.


Logopedas įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja jų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais.


Logopedo veiklos kryptys

     Visapusiškai vertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.
     Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams.
     Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta specialioji pagalba.
     Teikia metodinę pagalbą mokyklos vaiko gerovės komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.
     Šviečia tėvus ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
     Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais.

 

Dėl pedagoginio psichologinio vaiko gebėjimų įvertinimo į Tarnybą gali kreiptis:

     1.    Mokyklos vaiko gerovės komisijos nariai.
     2.    Tėvai savo iniciatyva (be mokyklos tarpininkavimo).


Dokumentus įvertinimui rengia mokyklos vaiko gerovės komisija. Su mokinių pedagoginio psichologinio vertinimo rezultatais yra supažindinami tėvai, pedagogai, teikiamos rekomendacijos dėl tolesnio vaiko ugdymo. Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesutikus su Tarnybos pedagoginio psichologinio skyriaus specialistų atliktu asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimu, jo specialieji ugdymosi poreikiai gali būti vertinami Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre Vilniuje.

Mokinio (vaiko) pedagoginiam psichologiniam įvertinimui, specialistų konsultacijoms registruojamasi iš anksto vietoje ar telefonu (8 386) 52 600.

Psichologinė pagalba telefonu:


 „Jaunimo linija“
Tel. 8 800 28888 (skambučiai šiuo telefono numeriu yra nemokami)
Darbo dienomis: 16.00 – 7.00
Savaitgaliais – visą parą.


„Vaikų  linija“
Tel. 116111 (skambučiai šiuo telefono numeriu yra nemokami)
Kasdien: 11.00 – 21.00


„Pagalbos vaikams linija“ - www.pagalbavaikams.lt
Tel.11-61-11 (linija nemokama skambinantiems iš mobiliojo ryšio tinklų)
Pirmadienį - penktadienį: 11-19 val.

 www.jppc.lt   – Jaunimo psichologinis paramos centras
 www.vaikulinija.lt   – Vaikų linija
 www.raida.lt

  – Vaiko raidos centras

 www.saugus-vaikas.lt   – Saugaus vaiko centras
 www.lt.pvc.lt/   – Paramos vaikams centras
 www.jaunimolinija.lt   – Jaunimo linijaPaskutinis atnaujinimas: 2018-07-10  16:09

Save

Save

Save

Save

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?