Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba


Tarnybos funkcijos:

 • įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai,  prireikus skirti specialųjį ugdymą;
 • siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę  ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą;
 • konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;
 • inicijuoti ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims;
 • formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Ignalinos rajone gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;
 • rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti;
 • teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.
 • organizuoti mokamus ir nemokamus kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas, konferencijas ir kt.);
 • rengti ir įgyvendinti Tarnybos ar kitų asmenų, institucijų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • rengti ir dalyvauti projektuose, organizuoti dalykinį švietimo darbuotojų tobulinimąsi, stažuotes, kultūrinį švietimą;
 • kaupti ir skleisti pedagoginę patirtį Tarnyboje, kitose kvalifikacijos tobulinimo institucijose, ugdymo įstaigose;
 • kaupti technines bei metodines priemones, literatūrą;
 • teikti informaciją apie mokomąją medžiagą bei naudojimąsi ja, siūlyti konsultacinę paramą švietimo darbuotojams;
 • teikti metodinę ir techninę konsultacinę paramą dėl naujų technologijų panaudojimo ugdymo procese;
 • teikti pagalbą švietimo darbuotojams, norintiems parengti ir platinti mokomąją ir metodinę medžiagą;
 • užmegzti bei palaikyti ryšius su šalies ir užsienio šalių kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, dalyvauti šalies ir tarptautinių kvalifikacijos tobulinimo institucijų veikloje;
 • pagal galimybes ir poreikį vykdyti leidybinę veiklą;
 • organizuoti rajono mokytojams, mokyklų bendruomenių nariams kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 • koordinuoti ir prižiūrėti rajono mokytojų metodinės tarybos ir rajono dalykų mokytojų metodinių būrelių veiklą;
 • asmenims, dalyvavusiems kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir įvykdžiusiems nustatytus reikalavimus, išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus;
 • asmenims, vedusiems paskaitas, seminarus, kursus, skaičiusiems pranešimus konferencijose ar kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pageidaujant, išduoti pažymą dėl užsiėmimo vedimo.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas:  2021-08-03  13:15

Save

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?