Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Respublikinės pradinių klasių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių virtualios darbų parodos „Stebuklingas figūrų pasaulis“ nuostatai

Paskelbta 20.10.2020

 

Patvirtinta

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus

2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. M-56

 

RESPUBLIKINĖS PRADINIŲ KLASIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ TURINČIŲ MOKINIŲ VIRTUALIOS DARBŲ PARODOS „STEBUKLINGAS FIGŪRŲ PASAULIS“

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Respublikinės pradinių klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių virtualios darbų parodos (toliau – parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą ir uždavinius.

2. Parodą organizuoja Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, adresas – Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina.

3. Parodos koordinatorės – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Veronika Gibler ir mokytojo padėjėja Aurelija Michailovskė.

4. Parodos partneriai – Ignalinos r. švietimo pagalbos tarnyba.

5. Parodos nuostatai bus publikuojami:

5.1.   Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos tinklalapyje, adresu: www.kudabosprogimnazija.lt

5.2.   Ignalinos r. švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje, adresu: www.irspt.lt

5.3.   Virtuali darbų paroda bus publikuojama internetinėje svetainėje www.prezi.com.

 

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Parodos tikslas – ugdyti pradinių klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinius gebėjimus, saviraišką.

7. Uždaviniai:

7.1.   mokyti vaikus pažinti ir įvardinti geometrines figūras;

7.2.   tobulinti vaikų kūrybiškumą ir orientavimosi lape įgūdžius;

7.3.   ugdyti smulkiosios motorikos įgūdžius piešiant, kerpant ir klijuojant geometrines figūras;

7.4.    plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ugdymo įstaigų.

 

III SKYRIUS

DALYVIAI

 

8. Parodoje kviečiami dalyvauti respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokiniai, turintys specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

 

IV SKYRIUS

ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

 

  1. Pagalbos mokiniui specialistas kartu su mokiniu, specialiųjų ar logopedinių pratybų metu, nusibraižo įvairias geometrines figūras, jas iškerpa ir iš jų sudėlioja norimą paveikslą bei suklijuoja ant A4 formato popieriaus lapo.
  2. Atliktus darbus nuskenuoti. Skenuoto darbo pavadinime būtina nurodyti autoriaus vardą, klasę, įstaigą. Mokinių darbus ir užpildytą dalyvių anketą siųsti el. paštu vikasaule@inbox.lt (žiūrėti priedą Nr. 1). Darbus siųsti nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 16 d.
  3. Virtualiai darbų parodai „Stebuklingas figūrų pasaulis“ iš vienos įstaigos pateikiama iki 3 darbų.
  4. Visų siunčiamų fotografijų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG).
  5. Visi gauti darbai bus patalpinti internetiniame puslapyje www.prezi.com nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  1. Projekte dalyvavę mokiniai bus apdovanoti padėkos raštais. Pagalbos mokiniui specialistai, padėję pasiruošti vaikams, gaus Ignalinos r. švietimo pagalbos tarnybos pažymas (išsiųsime el. paštu).
  2. Dalyvavimas šiame projekte reiškia dalyvio sutikimą su visomis parodos sąlygomis.
  3. Projekto organizatoriai pasilieka teisę gautą projekto medžiagą publikuoti nurodytose svetainėse. Pateikdamas darbus, autorius tampa jos dalyviu bei sutinka, kad darbai, autorių asmens duomenys (vardas, klasė ir įstaigos pavadinimas) būtų naudojami viešinimui.
  4. Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu vikasaule@inbox.lt

 

______________________________

 

 

                                                                                                                                                                                                           Priedas Nr. 1

 

DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas

 

Vaiko(-ų) vardas, pavardė, klasė bei darbo pavadinimas

 

Pagalbos mokiniui specialisto vardas, pavardė, telefono nr., el. paštas

 

Pareigos

 

 

              Pagalbos specialistai, gali paimti iš tėvų sutikimus, organizatoriams jų siųsti nereikia, atsiųsti darbai garantuos, kad sutikimas dalyvauti projekte gautas. Pateikiame sutikimo pavyzdį.

 

 

SUTIKIMAS

 

Sutinku/nesutinku, kad mano sūnus/dukra ______________________________________________

                                                                  (pabraukti)                                         (Vardas, pavardė)

dalyvautų respublikiniame pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų, pagalbos mokiniui specialistų ir vaikų virtualioje darbų parodoje „Stebuklingas figūrų pasaulis“.Vaikų darbeliai bus skenuojami, siunčiami ir patalpinti virtualioje aplinkoje www.prezi.com. Šalia darbelio bus nurodomi vaiko vardas, pirma pavardės raidė ir įstaigos pavadinimas (pvz., Vardenis P., Saulės Mėnulio progimnazija).

 

Tėvų (globėjų)   ____________________________________                      _______________

                                                 (Vardas, Pavardė)                                                              (Parašas)

 

______________________