Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

 

Tarnybos tikslai: 

 • organizuoti švietimo ir kitų kategorijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, metodinę veiklą, inicijuojant aktyvų bendruomenių narių dalyvavimą švietimo pertvarkoje ir kaitoje;
 • didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant informacinę,  ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, ugdytinių tėvams.

 

Tarnybos uždaviniai:

 • kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą;
 • stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
 • padėti mokykloms, kitoms švietimo įstaigoms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą;
 • padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kitiems specialistams spręsti vaiko pedagogines ir psichologines problemas, iškylančias šeimoje, švietimo įstaigoje, visuomenėje;
 • sudaryti sąlygas  švietimo darbuotojų, mokyklų bendruomenių narių nuolatiniam neformaliam švietimui, šviečiamajai kitų žmonių ar grupių veiklai, metodinių renginių organizavimui;
 • tirti, įvertinti ir prognozuoti švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
 • sudaryti galimybes švietimo darbuotojams įgyti aukštesnę kvalifikaciją, skatinti savišvietą;
 • skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias švietimo darbuotojams tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą, skleisti pedagoginę patirtį;
 • plėsti ir aktyvinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų tarpusavio ryšius, skleisti patirtį.  

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas:  2018-07-10  16:31

Save