Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Aptarti rajono dalykųmokytojų metodinių būrelių svarbiausi darbai

Paskelbta 23.10.2020

Rugsėįo mėnesį ir spalio  mėnesio I-oje pusėje vyko pirmieji šių mokslo metų rajono dalykų  mokytojų metodinių būrelių užsiėmimai, kurių metu buvo apžvelgta praeitų mokslo metų  būrelių veikla, praėjusiais mokslo metais organizuotos veiklos,  susitikimuose pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai ir pasiekimai, dalintasi patirtimi apie ugdymo organizavimą savo įstaigose nuotoliniu būdu,  teirautasi dėl bendrųjų programų įgyvendinimo, išsakytos abejonės.  Visose ugdymosi įstaigose laikomasi bendruomenės susitarimų ir ieškoma būdų kuo sėkmingiau ugdyti mokinius nuotoliniu būdu.

Užsiėmimų metu pasidalinta medžiaga iš Nacionalinės švietimo agentūros organizuotų nuotolinių  susitikimų, apie parengtą Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovą, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir dalykų bendrųjų programų projektai.

Pedagogai diskutavo apie numatomas veiklas 2020-2021 m. m., aptarti aktualūs nuotolinio darbo klausimai. Pedagogai nusimatė tikslus ir uždavinius šiems mokslo metams,  suplanavo renginius, siūlė pranešimų, kvalifikacijos tobulinimo renginių temas, planavo nuotolinius darbus, aptarė kokius renginius organizuos mokiniams. Metodinių būrelių užsiėmimų metu išrinkti  2 nauji metodinių būrelių pirmininkai.