Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Save

Pristatytos paskutinės specializuotos projekto „Lyderių laikas 3“ knygos

Paskelbta 11.01.2019

Sausio 9 d.  Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyboje švietimo bendruomenei pristatytos specializuotos  projekto „Lyderių laikas 3“ knygos  G. Žibėnienės, V. Indrašienės „Šiuolaikinė didaktika“ ir Silver H.F, Strong. R. W., Perini M. „Mokytojas strategas. Kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą“.

Projektą „Lyderių laikas 3“ vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projektas  „Lyderių laikas 3“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšomis.

Daugiau apie projektą http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/apie-projekta

     Knygą „Šiuolaikinė didaktika“ pristatė Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos logopedė Emilija Leščik, kuri pažymėjo, kad  leidinio tikslas – padėti kūrybingai, įdomiai ir metodiškai organizuoti mokymo(si) procesą. Tai yra vadovėlis , skirtas visų aukštųjų mokyklų studentams, ketinantiems dirbti pedagoginį darbą ir įgyti mokytojo kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems tobulinti ugdomąją veiklą, taip pat dėstytojams, taikantiems vertinimo principus ir metodus studijų procese studentų pažangai reflektuoti ir vertinti. Vadovėlyje aprašomi pagrindiniai mokymo(si), refleksijos ir vertinimo metodai, apžvelgiamos XXI a. mokyklai itin svarbios ugdymo technologijos: kritinio mąstymo ir kūrybingumo ugdymo, mokymosi bendradarbiaujant, problemų sprendimo, refleksyviojo ir interaktyviojo mokymosi būdai. Daug dėmesio skiriama gebėjimui įsivertinti ir grįžtamojo ryšio organizavimui, pateikiama brandos darbų rengimo rekomendacijų.

      Kitą knygą Silver H.F, Strong. R. W., Perini M. „Mokytojas strategas. Kaip kiekvienai pamokai pasirinkti tinkamą, tyrimais pagrįstą mokymo metodą“ pristatė Česlovo Kudabos progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Eglė Žemaitienė. Mokytoja pristatė, kad knygoje pateikiama dvidešimt patikimiausių ir lanksčiausių mokymo metodų (kartu su daugybe jų variantų), kurie suskirstyti pagal keturis skirtingus mokymo stilius: t. y. meistriškumo metodai, suvokimo metodai, saviraiškos metodai, tarpasmeniniai metodai. Ko gero, knygą „Mokytojas strategas“ galima laikyti vadovėliu. Tai viena pirmųjų knygų, atskleidžiančių naują, įdomią sritį, kur mokymo proceso tyrimai  puikiai dera su mokymo menu ir mokytojų, kurie jį praktikuoja kiekvieną dieną, išmintimi. Tai puiki, praktinė knyga apie mokytojo veiklą, originalius mokymo(si) metodus, mokymo strategijas.