Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Istorijos ir geografijos moktojų metodinis užsiėmimas

Paskelbta 23.05.2022

         Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Audronė
Tijūnėlienė dalyvavo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“ mokymuose ir 2022 m. gegužės 16 d. metodiniame užsiėmime su
kolegomis pasidalino  gautomis žiniomis. Pagal seminaro „Istorijos ir pilietinio ugdymo
aktualių klausimų apžvalga, mokymosi iš aktualijų didaktika“ medžiagą, pristatė pamokos
bendruosius kriterijus, svarbiausius iššūkius rytojaus mokykloje, aktualias turinio temas
įprasminančių ugdomųjų veiklų kūrimą, personalizuoto plano sudarymo galimybes, kokia turi
būti istorijos pamoka pagal atnaujinamas bp, ką apie istorijos mokymą(si) klasėse „pasakoja“
2021 m. istorijos bendrųjų programų projektai, kokie turi būti istorijos mokymo rezultatai.
Mokytoja pateikė integruotų pamokų/veiklų pavyzdžių. Per užsiėmimą kalbėta apie istorijos
bendrųjų programų atnaujinimą (projektą), pasiekimų vertinimą, kokios dalykinės pasiekimų
vertinimo sritys, kiek išskiriama pasiekimų lygių požymių, kaip gali padėti pasiekimų lygių
požymiai vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą. Akcentuota, kad programoje mokytojui
suteikiama galimybė savo nuožiūra pildyti arba gilinti programos turinį  rekomenduojamomis
ar mokytojo parinktomis temomis (70 % privalomas turinys,  30 % pasirenkamo turinio).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?