Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnyba

Dorinio ugdymo mokytojų metodinė diena Visagino Verdenės gimnazijoje

Paskelbta 08.06.2022

          Birželio 7 dieną Ignalinos rajono dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas vyko Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje. Šios gimnazijos tikybos mokytoja Diana Naglinskienė dalyvavo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose ir su kolegomis pasidalino gautomis žiniomis. Ji akcentavo, kad atnaujinamose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos. Kompetencijų ugdymą gali lemti ir tam tikra tema arba mokytojo parinktas mokymosi metodas, pamokos dinamika. Pavyzdžiui, tikybos pamokose, kalbėdami apie XX a. tikėjimo liudytojus Lietuvoje niekaip neapsieinama be pilietiškumo kompetencijos. Kita naujovė dorinio ugdymo programose – tai temos atskleidimas per probleminius ir poleminius klausimus. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Svarbu stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnius rezultatus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

       Tikybos mokytoja Audronė Urbonienė skaitė pranešimą ,,Įsivertinimo būdai dorinio ugdymo pamokoje bei mokinio asmeninė pažanga“ ir aptarė kitus aktualius klausimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?